Klub fotografů amatérů v Nové Pace

Byl oficiálně založen 27. 12. 1930 tiskařem Jaroslavem Riedlem. V roce 1933 měl 16 členů. Pravděpodobně mezi nimi v roce 1933 byli: knihař Zdeněk Čejka st., cestmistr Josef Dyk, zahradník Ladislav Janata st., gymnasiální prof. František Koudelka, účetní spořitelny Karel Kupka, gymn. prof. František Podlipný a snad i obchodník s PHM Josef Hyka. Členové se scházeli v hostincích Beseda, U Kocourků, v salonku hotelu Centrál a často i v hostinci Na Vinohradech – v roce 1936 přejmenovaném na hostinec U Šepsů.
Zlomovou událostí pro klub bylo ustavení Propagační komise města, potažmo odboru foto-amatérů při této komisi, v únoru 1939. Posláním komise byla propagace našeho kraje v rámci celých Čech po odtržení Sudet. I proto do odboru vstoupili všichni aktivní členové (krom Jaroslava Riedla), kteří rázem mohli prezentovat svoji tvorbu v regionálních tiskovinách a propagačních materiálech. Předsedou byl zvolen Josef Dyk, jeho zástupcem prof. František Koudelka, jednatelem Josef Nádvorník ml., pokladníkem Jaroslav Šolc, tiskovým referentem Jaroslav Fabián a estetickým poradcem prof. Karel Štika. Dalšími členy pak byli: Jan P. Burkert, Zdeněk Čejka st., Olga Kučerová, Josef Tomek a Jan Vágenknecht. Časem přibyli ještě další členové: Karel Hošic, Miroslav Mádle, Zdeněk Podlipný… Odbor měl tou dobou svoji vývěsní skříňku u vchodu do hotelu Centrál a členská základna čítala koncem roku 1939 28 členů. K tomu přispěli: Vít Baum, Jiří Dvořák, Karel Ende, František Burkert, Ludvík Burkert, Jan Fejfar, Karel Halíř, Jar. Holanec, Jar. Matys, Josef Polák a Lubomír Stuna. Odbor měl svoji vývěsní skříňku i v Praze na Wilsonově nádraží a v Hradci Králové. Odbor pořádal pro své členy „kursy fotografování pro začátečníky“, později určené i pro veřejnost.

40. léta.

V roce 1940 se odbor zúčastnil „Propagační výstavy Novopacko“ a po ní, jako reakci na tvorbu některých členů, začal systematicky dokumentovat sochy, křížky, kapličky a rázovité stavby celého novopackého okresu. Hlavním koordinátorem této činnosti byl Josef Dyk. Ten společně s Ing. Jiřím Karlasem, který se stal jednatelem odboru, pokračoval v rozšiřování souboru až do roku 1946.
Válečný stav měl za následek likvidaci a rozpuštění většiny spolků. Tedy i Propagační komise. Fotoamatéři tedy začali pracovat pod klubem Československých turistů. To se psal rok 1942. Válečné období sebou přineslo nedostatek fotomateriálů, chemikálií i fotoaparátů. Činnost odboru tím pádem byla velmi omezena, později prakticky ustala a to včetně oblíbených kursů fotografování pro veřejnost pod vedením prof. Bohumila Kováře.
Po válce se řady členů rozrostly o Oldřicha Petracha a Otakara Vlačihu. Zdeňku Čejkovi st. byla udělena reportážní fotografická koncese za účelem obstarání záběrů pro tisk pohlednic a odbor se zavázal pořídit kopie fotografií ze skleněných desek s náměty zaniklé Paky od Josefa Antona st. Jednalo se o úctyhodných téměř 1500 fotografií.
V roce 1946 byl do čela odboru zvolen prof. František Koudelka, jeho zástupcem se stal Oldřich Petrach, jednatelem Zdeněk Čejka st., zapisovatelem Lubomír Kovář a tiskovým referentem Jan Vágenknecht. Dalšími členy byli: Ladislav Janata ml., Rudolf Kužel, pan Maťátko, Jiří Radimský a František Záveský. Bylo odhlasováno uspořádání výstavy na téma „Okupace a revoluce v Nové Pace“ a byla rovněž vyvíjena aktivita, jejímž výsledkem mělo být zřízení temné komory nejen pro členy odboru. To se však dlouhodobě nedařilo.
Fotoamatéři se novopacké veřejnosti představili na akci „Výstava Podkrkonošského kraje 1947“, kde doprovodili výstavní expozice v místnostech reálného gymnasia. Novými jmény v záznamech byly: PhMr. Richard Geisler, Václav Horák, paní Jánová, Kohnová, Jan Kuřík, Medlík, Bedřich Nykl, Jiří Petera a Jan Tuček. Opět byly zavedeny praktické kursy fotografie pro veřejnost, tentokrát pod vedením Zdeňka Čejky st., Josefa Dyka a prof. Františka Koudelky, v restauraci U Šepsů.
Další změna ve vedení odboru proběhla v roce 1949, kdy na post předsedy rezignoval prof. František Koudelka. Novým předsedou byl zvolen Zdeněk Čejka st., jednatelem Lubomír Kovář a pokladníkem Jan Tuček. Novým jménem v seznamu byl pan Čermák.

50. léta.

Budování socialismu přineslo pro odbor i určitá omezení v podobě dozoru nad vývěsní skříňkou. Témata náboženská, či snad dokonce akty, byla přísně zapovězena. Vítány byly naopak záběry s pracovní či budovatelskou tématikou a reportáže oslav Prvního máje. Jednatelem odboru byl zvolen pan Nejedlý.
Jelikož bylo v tomto období zrušeno velké množství zájmových spolků, stali se fotoamatéři odborem při Okrašlovacím spolku města Nové Paky. Po velké výstavě v městském archivu v prosinci 1950 jsou v seznamu uvedeni další noví členové: slečna Hrubá, Vladimír Hiršal, pan Končitský, Vratislav Šeps a František Tejnor.
Fotoamatéři jsou hned následujícího roku uváděni pod hlavičkou Okresního osvětového domu v Nové Pace.
Reportáží o nálezu, vyzdvižení a přepravě zkřemenělého stromu z právě budovaného letního stadionu se v roce 1954 blýskl fotograf Lubomír Stuna, když za svoji reportáž obdržel 3. cenu na celostátní soutěži fotografií. Celý soubor byl následně zakoupen do Národního muzea.
Za ředitele Okresního osvětového domu v NP Jana Macháčka dochází k částečnému sjednocení novopackých fotokroužků pod touto kulturní institucí. Vedoucím je jmenován Oldřich Petrach a Spojené fotokroužky při Okr. osv. dom. v NP vykazují 17 členů.

60. léta.

Počátkem 60. let kroužky nevykazovaly přílišnou aktivitu. To se změnilo až po roce 1964, kdy byl do jeho čela zvolen absolvent sklářské průmyslovky pan Arnošt Kořínek. Ostatními členy pravděpodobně byli: Miroslav Ambrož, Vladimír Dufek, Bohumil Hyka, Josef Korbelář, Vlastimil Kosina, Jiří Kracík, Zdeněk Kudrnáč st., Oldřich Lánský, Ervín Lorenz, Jiří Makovička, Vladimír Mašek, MUDr. Ivan Nosek, František Novotný, Josef Palounek st., Josef Palounek ml., Ladislav Pavlousek, Oldřich Petrach, Arnošt Pilař, Jiří Vagenknecht a Milan Závodník. S rozšířenou členskou základnou kroužek začal pořádat interní fotosoutěže na dané téma a měsíc. Nejlépe bodované snímky byly zveřejňovány ve vývěsní skříňce mezi samoobsluhou a oknem hotelu Centrál na podloubí. Kroužek rovněž vstoupil do dvou mapových okruhů.
V roce 1965 došlo z reorganizačních důvodů k přejmenování zřizovatele a tím pádem i kroužku na „Spojené fotokroužky při JKP v Nové Pace“. Kroužek uspořádal společný výlet do Prahy na výstavu techniky „Interkamera“ a po letech se podařilo v přízemí budovy JKP zřídit i vysněnou temnou komoru. Novými jmény tohoto roku byly: Hana Kudrnáčová, Jiří Lenděl, Josef Malý a Josef Petr. S postupujícími lety přibývala i nová jména. 1966 Alois Krejčí a Jan Kracík, 1968 Pavel Dědek, Karel Rybalo a Ludvík Zrůstek.
Koncem roku 1969 předal Arnošt Kořínek post předsedy svému nástupci Josefu Malému a novými členy pravděpodobně byli: Jiří Čejka, Luděk Černík, Vojtěch Dressler, Karel Kobrle, MUDr. Josef Moucha, František Novotný, Jan Zapadlo a Bohumil Živný.

70. léta.

S novým vedením přišel nejen entuziasmus, ale i chuť soutěžit. Vznikla tedy „Krajská fotosoutěž amatérů Východočeského kraje“. Soutěž pro amatéry z celé republiky byla pořádaná ve spolupráci s OKS Jičín a KKS Hradec Králové. V roce 1972 přebírá vedení Jiří Čejka, kterému se podařilo uspořádat 20 ročníků této známé soutěže. Nejúspěšnějšími soutěžícími byli: Jiří Platénka z Holic, za domácí pak právě Jiří Čejka.
Po krizovém počátku 70. let přišli noví členové: Jan Hendrych, Milan Hrubý, Miroslav Nýdrle, Bohumil Syrovátka a Milan Tichý. Kroužek začíná pořádat společné výlety, účastní se školení v rámci okresu i kraje. Zároveň s tím vstupuje i do soutěže „Okresní mapový okruh okresu Jičín“, v roce 1983 přejmenované na „Podkrkonošský mapový okruh“. Do kroužku v roce 1972 přichází František Brečka.
Počínaje rokem 1973-4 se rovněž zapojuje do soutěže „Mapový okruh Český ráj“. V témže roce byla ve vlhké místnosti zrušena temná komora a uskutečnil se první ročník bienále fotosoutěže „Novopacko“. Novými členy se stali: Hana Ledvinková a Miroslav Procházka st.
Na konci roku 1974 byla zaznamenána tato nová jména: Zdeněk Čejka ml., Miroslav Jelínek, André Matula, Václav Novotný, Miroslav Procházka ml., Mgr. Věra Sedláčková, Ing. Karel Syřiště, krátce pak Miloslav Jerie a Josef Kozák.
Na výroční členské schůzi v roce 1975 došlo k přejmenování kroužku na Fotoklub při JKP v Nové Pace a do klubu přišel Josef Vízner a jeho žák Vladimír Oliva. V roce 1977 pak Karel Kerhart a Karel Syřiště st.
V následujícím roce se Pačáci stali pořadateli soutěže MOČR. Kvůli pracovní vytíženosti se Jiří Čejka vzdává předsednictví a do čela klubu je zvolen jeho bratr Zdeněk Čejka ml. Pořadatelství se i tak podařilo zvládnout na jedničku a do klubu přišli: Ing. Josef Hendrych a František Vopršal.
Nově příchozí člen Ing. Alois Šmíd navrhuje v roce 1977 účast na soutěži „Chodovský džbán“, avšak bez velkého úspěchu. Novými členy byli: Stanislav Burda, MUDr. Vratislav Čermák a Zdeněk Ondráček.

80. léta.

Požadavek na obnovu temné komory byl tentokrát s nadějí vznesen na nového ředitele JKP Josefa Píče, který byl zvolen za náhle zesnulého Josefa Zívra. Ovšem se stejným výsledkem. Klub tou dobou přišel i o vývěsní skříňku, která byla kvůli obnově fasády na hotelu Centrál, bez náhrady odstraněna. Novými členy se stali: Stanislav Jebavý, Zdeněk Režňák, Jiří Tejchman a Ing. Bohuslav Pech. To se psal rok 1981.
Problém s chybějící skříňkou se vyřešil v roce následujícím a to pouze díky tomu, že se výroby skříňky ujal truhlář Stanislav Jebavý. Umístěna poté byla na západní zeď tehdejšího obchodu Kniha vedle fary. Lepší časy zaznamenal klub i po nabídce vystavovat na panelu umístěném v hale spořitelny. Do klubu přišel pozdější předseda Miroslav Suchánek.
V roce 1984 přišel fotoklub o místnost, kde se do té doby scházel. Učebnu č.1 zabralo z důvodu nedostaku učeben SOUe. Klub byl tedy přestěhován do patra, do místnosti schůzek výtvarného kroužku. V průběhu roku oficiálně ukončil své členství nejstarší člen ještě předválečného klubu Zdeněk Čejka st.
Počátkem roku 1985 dochází ke změně názvu zřizovatele a tím i klubu. Fotoklub při SKP v Nové Pace. Novými členy se stávají: Zdeněk Musil a Miloš Zákoutský. O rok později pak MUDr. Marian Jirásko.
Po vítězství v Podkrkonošském mapovém okruhu v roce 1988 do klubu vstupují v roce 1989 Jan Maglen a Josef Rančák.

90. léta.

Rok 1990 přinesl kromě svobody i ztrátu jistot. Fotoklub zeštíhlil. Odešel i předseda Zdeněk Čejka ml., a do vedení je opět zvolen jeho mladší bratr Jiří.
SKP ztrácí podporu místních podniků a tak je počátkem roku 1992 ustanovena nová organizace Městské kulturní středisko. Název klubu se tak na delší dobu ustálil na Fotoklub při MKS v Nové Pace. Přicházejí noví členové Pavel Charouz a v roce 1993 krátce Jiří Albrecht.
V roce 1994 vystavují Jiří Čejka a Jan Maglen v malém sále MKS fotografie z cest po Francii a téhož roku je Zdeňku Čejkovi st. uděleno „Čestné občanství města Nové Paky“ za jeho celoživotní dokumentární činnost.
V roce 1995 se uskutečnil pokus o obnovu celostátní fotosoutěže, tentokrát na téma „Pivo a pivovarnictví ve fotografii“. Na oblibu krajských fotosoutěží pro amatéry se ale navázat nepodařilo a soutěž zaznamenala pouze 2 ročníky.
Koncem roku bylo v Hradci Králové založeno Volné sdružení Východočeských fotografů. To poskytovalo svým členům možnost účasti nejen na soutěžích, kurzech, zájezdech, ale i studovat na Lidové konzervatoři výtvarné fotografie. Členy od jeho počátku byli: Jiří Čejka coby zpravodaj našeho regionu, Jan Maglen, Miroslav Suchánek a Jiří Tejchman. Sdružení vydávalo časopis Fotoimpuls. Konzervatoř pod vedením prof. Jána Šmoka postupně navštěvovali: Jiří Albrecht, Jiří Čejka, František Vopršal a Ludvík Zrůstek. Do klubu pak našli cestu Milan Pešek a krátce i Martin Plaček.
V roce 1997 vyhlásil fotoklub ve spolupráci s I. ZDŠ Komenského v Nové Pace soutěž pro žáky škol v Nové Pace a okolí na téma „Příroda objektivem mého fotoaparátu“. V roce 1998 pak výstavu ku příležitosti domělých 65. narozenin klubu. Na výstavě s ukázkou historických fotografií od roku 1900 bylo vzpomenuto i na tehdejší profesionální fotografy, působící ve městě a expozice byla doplněna zajímavou historickou fototechnikou ze sbírky Jiřího Čejky.

Počátkem roku 2000 přivítal klub krátce dva nové členy. Petra Kalivodu a Petra Poláška.
Kolem roku 2001 postihla klub členská krize. Po výzvách na městských internetových stránkách přicházejí do klubu Miloš Ježek a Josef Prantl ml. Oslabená členská základna s vypětím všech sil, i přes nedostatečnou podporu zřizovatele a radnice, zvládla v roce 2002 uspořádat pořadatelství soutěže MOČR, nicméně tím vším unavený a otrávený předseda Jiří Čejka rázně skládá funkci a omezuje veškeré své aktivity. Do klubu se vrací Milan Pešek a krátkodobě vstupuje Radek Kašpar.
Po opětovných diskusích o bytí či nebytí klubu volí členové do svého čela Miroslava Suchánka a s ním i jeden cíl. Udržet v činnosti jeden z posledních fotoklubů v okrese. Po příchodu nových zájemců o členství Aleny Horákové (působila jen krátce), Vládi Herbrycha a Ing. Šárky Sedláčkové v roce 2003 se situace začíná zvolna lepšit.
Na vyhodnocení soutěže MOČR odjelo do Brumova-Bylnice početné zastoupení klubu dvěma automobily. Pačáci se stali nejpočetnější výpravou, vzbuzující u některých kolegů až mírnou závist. Novinkou roku 2004 byla možnost pořádat fotografické výstavy v soukromé galerii Aurum, provozovatele MUDr. Vratislava Čermáka. Otevřený aktivní kolektiv, pořádající po letech opět společná fotografování v krajině, přitáhl další zájemce, kterými byli: Pavel Hörst a po letech opět bývalý předseda Zdeněk Čejka.

V roce 2005 navštívili nejaktivnější členové Kalské údolí plné kvetoucích bledulí a uspořádali výlet do Prahy na Interkameru. Na vyhlášení výsledků MOČR odjeli opět v bohatém zastoupení do vzdálené Olomouce. Výsledky pak byly prezentovány na společném posezení v Novopackých sklepích, čímž byla založena nová tradice – ukončení sezóny před prázdninami. Díky ochotě a aktivitě Ing. Šárky Sedláčkové vyjeli zájemci na domluvenou prohlídku hřebčína v Kladrubech nad Labem, díky ochotě Lukáše Hejtmana, DiS., byly koncem roku zprovozněny první internetové stránky klubu. Novými členy se kromě Lukáše Hejtmana, DiS. stali ještě: Jakub Koudelka, Ondřej Myšík a Bohuslav Prachař.

Koncem září roku 2006 odjeli zájemci Zdeněk Čejka již s digitální zrcadlovkou, Vláďa Herbrych, Miroslav Suchánek a Jiří Tejchman na prodloužený víkend do Rejštejna na Šumavu. Počátkem listopadu byl klub nucen na žádost restituenta odstranit vývěsní skříňku z budovy bývalé prodejny knih, údajně kvůli obnově fasádní omítky. Žádost klubu u svého zřizovatele s řešením nastalé situace bylo zcela bez reakce. Klub tak přišel o plochu, kde se prezentovali jednotliví členové, ale i kde informoval o svých aktivitách. Díky ochotě bývalého člena Ing. Bohuslava Pecha klub získal možnost prezentace na internetových stránkých s mnohem větší kapacitou dat. Klub posílili noví členové: Jaromír Hanuš, Miloš Pospíšil, Mgr. Aleš Tomčík, Jaromír Tůma a po letech opět MUDr. Marian Jirásko.

O rok později, v roce 2007, se podařilo předsedovi Miroslavu Suchánkovi dojednat pronájem části výlohy na podloubí, jako náhradu klubové vývěsní skříňky.
Jelikož se podzimní výlet na Šumavu vydařil, byla vybrána další lokalita, tentokrát v okolí Liptovské Mary na Slovensku. Termín v sobě opět zahrnoval svátek Sv. Václava a tak byla zahájena fotografická tradice „Svatováclavských plenérů“. Týden převážně krajinářského fotografování v předem vybrané lokalitě Čech, Moravy, Slezka ale i Slovenska. Klub posílili: Ing. Stanislav Janda a Tomáš Stránský.

Při oslavách domělého 75. výročí založení fotoklubu v roce 2008 byla vyhlášena fotosoutěž pro mládež s názvem „Mladýma očima“. Soutěž měla 2 kategorie. A – 0-13 let, B – 13-20 let. K slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže došlo při vernisáži klubové výstavy v galerii Aurum. Do klubu našli cestu: Jan Hrubý a Radek Valtera.

Po dalším plenéru, odehrávajícím se v Českém středohoří v roce 2009, byla na členské výstavě v malém sále odpremiérována jedna novinka v podobě na plátno promítané krátké smyčky, seznamující návštěvníky s klubovým životem a společnými akcemi. Výstavu ještě obohatila ukázka novoročenek ze sbírky Miroslava Suchánka a dokumentární fotografie z listopadových událostí v Nové Pace od Zdeňka Kudrnáče st.. Do klubu se po mnoha letech vrátil Jiří Kracík a nově vstoupil Petr Šulc z Jičína.

V roce 2010 vystavovali v Městské knihovně v Nové Pace svoji tvorbu zaměřenou na „Tajemství detailu“ Ing. Šárka Sedláčková a Lukáš Hejtman, DiS. Deštivý plenér tentokrát proběhl v Orlických horách. Díky Petru Šulcovi se měl klub možnost představit návštěvníkům Masarykova divadla v Jičíně. Fotoklub začali navštěvovat: Josef Festa, Jakub Müller a po letech opět Jiří Vagenknecht.

Na výroční členské schůzi v roce 2011 byla založena nová tradice. Oslava kulatin dlouholetých členů. Tím prvním byl předseda Miroslav Suchánek. Zdeněk Čejka poodhalil veřejnosti svůj archiv, když uspořádal v malém sále výstavu s názvem „Nová Paka včera a dnes“. Jen díky aktivitě členů Zdeňka Kudrnáče st., Josefa Festy a Františka Vopršala byla založena v cukrárně U Petrů „malá výstavní galerie“. Tito tři autoři se zhruba v měsíčních intervalech představovali veřejnosti se svojí tvorbou. Účastníky Svatováclavského plenéru přivítalo kouzelné Českosaské Švýcarsko. Novým členem se stal Vítěslav Šmera z Rudníku.

Po úspěšné výstavě Zdeňka Čejky bylo i v roce 2012 uspořádáno pokračování, tentokrát s názvem „Co odnesl čas“.
Na základě kvalitně vedených webových stránek byl klub osloven „Občanským sdružením Pocidliní“, provozujícím zámek Sloupno u Nového Bydžova, nabídkou uspořádání výstavy fotografií v zámeckých prostorách. Klub ve spolupráci s výtvarným oborem ZUŠ v Nové Pace tedy zahájil svoji výstavní činnost na zámku. Tak se zrodila oboustranná spolupráce fotoklubu a Občanského sdružení Pocidliní, jehož první krok připomíná povedený výstavní katalog z „dílny“ Ing. Šárky Sedláčkové . Malá výstava se uskutečnila i na chodbě ZUŠ, kde byly vystaveny fotografie z plenéru v Českosaském Švýcarsku. Na účastníky plenéru čekala Pálava a na všechny členy pak spousta práce a starostí s poředatelstvím MOČR. Zároveň se podařilo z virtuální „Síně slávy“ učinit hmatatelnou „Knihu osobností“ s prvním oceněným Jiřím Bartošem a přidat hned druhého, Karla Málka. Díky ochotě Milana Peška se mohli všichni členové převléci do jednotných triček s logem fotoklubu a přičichnout si k voňavým fotostromečkům.

Rok 2013 se už nesl plně v duchu oslav domnělých osmdesátin klubu. Ty byly zahájeny výstavou historických fotografií s názvem „Fotografie od našich otců, dědů a pradědů“. Pokračovalo se soutěží pro veřejnost s názvem „Novopacký rok s foťákem“. Následovalo úspěšné dvoudenní vyhodnocení MOČR. V místní knihovně se veřejnosti představili kolegové Jakub Müller a Radek Valtera s fotografiemi krajin a portrétů. Svatováclavský plenér zlákal účastníky podruhé na Slovensko a členská výstava v prosinci byla obohacena promítáním smyčky, blíže představující členy a členky fotoklubu. K dispozici všem zájemcům pak byl vkusný katalog, vytvořený k výstavě fotoklubu, od Josefa Festy. Díky všem těmto aktivitám byl fotoklub nominován na cenu „Jivínský Štefan“ za dlouhodobé zásluhy. Do klubu po letech opět našel cestu Jiří Albrecht a nově přistoupili Jiří Groh a David Ringel.

Na jaře roku 2014 byla na zámku Sloupno podruhé instalována výstava fotografií, tentokrát v prostorách hlavní chodby. Josef Festa k této příležitosti vytvořil další ze svých vkusných katalogů. Na přelomu srpna a září se v novopacké knihovně představil veřejnosti Vláďa Herbrych s aktuální tvorbou, černobílými fotografiemi doplněnými autorskými verši. Na vyhodnocení MOČR v Hejnicích zaznamenal klub velký úspěch v podobě 3. místa. Svatý Václav i tento rok dopřál účastníkům plenéru ochrany a zádumčivé atmosféry v Krušných horách. V listopadu přivítali členové na schůzce bývalého předsedu pana Arnošta Kořínka, který klubu věnoval své paměti z období, kdy klubu předsedal, a několik dokumentů z této doby. Tím byl učiněn důležitý impuls k zahájení zpracovávání historie od založení klubu po současnost. Novými členy se stali: krátce Jan Číla, dále pak Michal Krátký a Zuzana Plecháčová, později Hlušičková.

K příležitosti osmdesátin pana Zdeňka Kudrnáče st. mu bylo na vernisáži členské výstavy v roce 2015 jako prvnímu uděleno čestné členství Fotoklubu MKS Nová Paka za dlouhodobý aktivní přístup, budování fotoarchivu proměn města a práci s mládeží. V dubnu se někteří zájemci klubu zúčastnili zájezdu do Kladrub nad Labem na závody světového poháru spřežení. V městské knihovně se nejen čtenářům představili svými fotografiemi Miroslav Suchánek a Jiří Tejchman. Po obhajobě 3. místa v soutěži MOČR zavítali někteří zájemci na Svatováclavský plenér do jižních Čech a „České Kanady“. V prosinci se podařilo Jakubu Müllerovi vybojovat první místo v celostátní soutěži s názvem „Miluju české hory“.

I v roce 2016 odstartovala vernisáží další výstava na zámku Sloupno za hudebního doprovodu Řehečského kvarteta. Díky filmaři Karlu Pokornému se někteří členové zúčastnili 41. ročníku ekologického festivalu v Uherském Hradišti a soutěžili na téma „Týká se to také tebe“. Nejlépe si z klubu vedl oceněný Jiří Albrecht. Na vyhodnocení soutěže MOČR v Blatné bylo co slavit. Klub si po reklamaci špatně uvedených výsledků odvezl nádherné 2. místo. Tradiční plenér se tentokrát konal v Nízkých Jeseníkách a na Slezské Hartě. Druhé místo nakonec obsadil klub i v soutěži pořádané časopisem Foto-Video. Skvělou sezónu s fotoklubem oslavily i 3 nové členky. Jiřina Dundová, Lenka Knapová a Zuzana Koutová.

Další čestné členství fotoklubu bylo uděleno v březnu 2017 mnohaletému předsedovi Jiřímu Čejkovi za celoživotní přínos fotoklubu a shromažďování historických dokumentů. Po dohodě kastelána zámku Sloupno Jiřího Draštíka s předsedou Miroslavem Suchánkem se bienále výstav na zámku od roku 2017 koná za účasti několika fotoklubů pod společným názvem „Fotografie na zámku“. Hlavním koordinátorem a patronem se stal Miroslav Suchánek a prvního ročníku se zúčastnilo 5 fotografických uskupení. Vyhodnocení soutěže MOČR proběhlo ve vzdáleném Brumově-Bylnici a bylo opět dvoudenní. Napínavý průběh přinesl šokující výsledek. Novopacký fotoklub po 43 letech soutěžení dokázal poprvé zvítězit a zapsat se tak na podstavec putovního poháru. Svatý Václav tentokrát doprovázel účastníky plenéru do „zapomenutého“ pohraničí a Lužických hor. Novými členy se stali: František Bureš, Ing. Vlastimil Hrnčíř a Veronika Müllerová.

Na únorové členské výstavě 2018 měli návštěvníci možnost vidět putovní pohár MOČR a byli informováni o tom, že se klubu podařilo zvítězit i v celostátní soutěži časopisu Foto-Video. Byla to skvostná sezóna. Klub uspořádal zájezd do Liberce na velmi zajímavou výstavu fotografií „Sudek, Funke, Drtikol...“ Odpoledne bylo věnováno fotografování v oblasti liberecké přehrady. V Městské knihovně Nová Paka se představil veřejnosti Jiří Čejka se svou kolekcí „Víno ve fotografii“. Na každoročním „Ukončení sezóny“ před letními prázdninami, vyhlásily členky Lenka Knapová a Zuzana Koutová interní soutěž na téma „Plasty kolem nás“. Soutěž byla vyhlášena na dva měsíce s tím, že každé následující dva měsíce bude vylosováno nové téma a soutěžní příspěvky budou zveřejňovány na klubových stránkách. Svatováclavský plenér uvítal účastníky v krajině ladných křivek „Moravského Toskánska“ u Kyjova. Řady členů posílili: Petr Holub, Pavel Pekárek a Hanna Uhríková.

Druhého ročníku výstavy „Fotografie na zámku“ se v květnu 2019 zúčastnilo 6 fotografických sdružení a díky ochotě Josefa Festy si odnesli opět vkusný katalog, tentokrát velikosti A4. Vyhodnocení soutěže MOČR tentokrát proběhlo v režii kolegů z Desné. Kromě zajímavého vědomostního kvízu byla pro účastníky připravena i beseda s lektorem noční fotografie Jakubem Müllerem a mnozí využili možnosti nočního fotografování na protržené přehradě. Z Desné si fotoklub odvezl opět nádherné 2. místo. Svatováclavský plenér odvál účastníky po letech opět na Šumavu, tentokrát do oblasti Churáňova. Třicetileté výročí listopadu 1989 bylo připomenuto malou výstavou fotografií Zdeňka Kudrnáče st. v Gernatově domku. Kvůli prodeji bloku domů v Mikulášské ulici byla ukončena činnost „malé výstavní galerie“ v cukrárně U Petrů. S blížícím se výročím oslav devadesátin klubu byla na pravidelné členské výstavě vyhlášena soutěž nejen pro veřejnost „Paka fotografická“. Účastnit se tentokrát mohli ve své kategorii i členové fotoklubu, všichni pak v tématu 1 „Život v NP se všemi krásami a problémy“ a 2 „NP jako výtvarná inspirace“. Novým členem se stal Ing. Bedřich Kotek.

Rok 2020 byl velmi poznamenán omezeními plynoucími z bezpečnostních opatření na zamezení šíření nemoci covid 19. Od března byla veškerá činnost klubu přenesena pouze na web, e-mail či facebook. Podle odhlasovaného rozvrhu byla v činnosti pouze klubová skříňka na podloubí. V uvolněném mezidobí od jara do podzimu stihli členové pouze zakončit sezónu, instalovat výstavu fotografií v Masarykově divadle v Jičíně, uskutečnit zájezd do Hejnic a po letech opět na Svatého Václava zajet na týdenní krajinářský plenér do Českého středohoří. Vyhlášení výsledků MOČR tentokrát proběhlo až na podzim v Praze a klubu se podařilo obhájit nádherné 2. místo. Chystaná členská výstava byla nakonec zrušena, výběr fotografií do soutěžní mapy i následné bodování již probíhalo pouze elektronicky. Novým členem se stal Jan Šmákal. Fotoklub ale utrpěl i citelnou ztrátu. Do fotografického nebe odešli nečekaně kolegové: Jan Hendrych, který byl členem od roku 1971 a Jiří Čejka, který působil v klubu asi od roku 1969, z toho 18 let na postu předsedy.