Začátkem 30. let minulého století se rychle rozšířilo fotografování a stávalo se koníčkem mnoha lidí, kteří měli též potřebu se scházet, ukazovat své snímky a vyměňovat si zkušenosti. Také v našem městě se začali sdružovat lidé, kteří v roce 1933 založili „Fotoklub“. Prvními zakládajícími členy byli : Josef Dyk, Zdeněk Čejka, Josef Janata, profesoři František Podlipný a Josef Koudelka. Scházeli se většinou v restauraci „U Šepsů“ na Vinohradech v Havlíčkově ulici, / u dnešního Finančního úřadu / nebo v malém salonku v hotelu Centrál. Členská základna se rychle rozšiřovala, a z původních pěti fotografů - amatérů dosáhl počet členů necelých dvacet. Tím přibývalo i snímků hlavně Nové Paky a okolí. Fotografie se dostávaly na stránky novin a časopisů a propagovaly tak naše město. Na výtvarné cítění členů fotoklubu začaly příznivě působit snímky Miroslava Háka / syna packého fotografa Františka Háka /, který již začal být známým a uznávaným fotografem v Praze. Ještě je třeba se zmínit o packých profesionálních fotografech, jako byl vedle Františka Háka i František Píč a Josef Horáček z Vrchoviny.

Fotoklub se též podílel na výstavách „ Podkrkonošského kraje" v Nové Pace v letech 1935 a 1947, kde se prezentoval svými snímky. Tato výstava se konala v budově gymnázia. Ani v době 2. světové války se činnost klubu nezastavila. Dále fotografové posílali své snímky do novin a do oblíbeného časopisu „ Beseda“ , který informoval čtenáře o dění na Jičínsku i na Semilsku. V květnu roku 1945 pořídil hodně zajímavých fotografií z osvobození Zdeněk Čejka. Jsou uloženy jak v Novopackém muzeu , tak i ve státním a okresním archivu. Rovněž konec války dokumentoval i Jaroslav Fabián / velký sokol a vlastenec jemuž Němci zakázali vydávání časopisu „Novopacko“/.

V roce 1946 se změnilo celé vedení i členství fotoklubu. Zůstávali jen Zdeněk Čejka, Josef Janata, Josef Dyk a Josef Nádvorník. Přišli noví členové: MUDr. Josef Nosek, ing. Jiří Karlas, Oldřich Petrach, Josef Stuna, Otakar Vlačiha, ing. Jaroslav Hykyš, Luděk Fabián, Jaroslav Kovář a další. Opět se scházeli v restauraci „U Šepsů“ v Havlíčkově ulici a pokračovali ve své dřívější činnosti.

V 50. letech přichází však nařízení, že se musí zakládat fotokluby při závodech.Tak vznikají fotokroužky v ZPA a ve Velvetách. Jsou zde zřízeny fotokomory a činnost je i finančně podporována vedením těchto závodů. Pořádají se výstavy všech fotokroužků a to většinou v bývalé hospodě „ U Plecháčů“ v ulici Legií proti závodu Velveta, nebo v prostorách pod dnešní Komerční bankou.

Vznikem Jednotného klubu pracujících / v 60. letech / se slučují fotokroužky pod jeden a členové se scházejí v budově JKP / dnešní kulturní dům / v ulici F. F. Procházky. I tato činnost je fotoamatérů dobře podporována nejen vedením JKP ale i Okresním kulturním střediskem v Jičíně. Důraz je však kladen na fotografie a výstavy, které propagují socialistickou společnost, s náměty pracovními a z politického dění ve městě. Snímky s náboženskou tématikou a fotografie aktů, se nesmí nikde objevit, přestože v jiných městech již taková omezení nejsou. Fotokroužek v této době též úzce spolupracuje s amatéry z Lomnice n./P. / vedoucí pan J. Škopek/ Pořádají se vzájemné besedy a výstavy, které zpestřují činnost obou fotokroužků.

Ke konci 60. let hodně členů z různých důvodů odchází a do vedení se dostávají mladí amatéři jako Vlasta Kosina a Josef Malý. Činnost se udržuje, konají se výstavy, prezentují se fotografie ve skříňce. Přesto další členové odcházejí a nakonec se i vedoucí Vlasta Kosina z Nové Paky stěhuje. Tím v roce 1972 nastává největší krize a zůstávají jen tři fotoamatéři, kteří uvažují o skončení činnosti. Nakonec se však domluví s vedením JKP a v činnosti pokračují. Vedení fotokroužku se ujímá Jiří Čejka a za pomoci dalších členů Aloise Krejčího a Milana Tichého přivádějí do JKP další členy. Pořádá se 1. ročník fotosoutěže a výstavy „ Novopacko“, pořádá se krajská soutěž fotoamatérů se závěrečnou výstavou a pravidelně se mění fotografie ve skříňce na náměstí. Do činnosti se zapojují noví členové Zdeněk Kudrnáč, Miroslav Jelínek, Zdeněk Čejka, Zdeněk Čejka ml., prof. Věra Sedláčková, Hana Ledvinková, Karel Kobrle, Miroslav Nýdrle, Jan Zapadlo, MUDr. Jaroslav Nosek, Josef Ambrož, ing. Alois Šmíd, Luboš Černík a bratři Josef a Jan Hendrychovi. Tím se vytvořil silný kolektiv, který byl schopen navázat na dřívější činnost a to jak soutěžní tak i výstavní. V MKS byly dále pořádány každoročně krajské soutěžní výstavy fotografií, které se staly pro svou spravedlivou nestrannost / zásluhou poroty které předsedal Emil Pražan z Krajského kulturního střediska/ velmi oblíbené a uznávané. Fotoklub při SKP / přejmenováno na Fotoklub při Sdruženém klubu pracujících v Nové Pace / pořádá různé fotografické vycházky, zájezdy a členové navštěvují kurzy a přednášky v Jičíně, v Hradci Králové, v Jánských lázních a v Sobotce. Poprvé se též klub účastní mapového okruhu „Český ráj“, ve kterém soutěží 12 klubů. / kolekce 20 ks fotografií formátu 30 x 40 cm od nejméně čtyř autorů/. Mapa je posílána po fotoklubech, kde ji každý hodnotí a pořádající klub organizuje závěrečné hodnocení a vyhlášení výsledků.

V roce 1978 se vedení fotoklubu ujímá Zdeněk Čejka ml., který organizuje závěrečnou konferenci a vyhodnocení mapového okruhu „Český ráj". Začátkem 80. let se opět počet členů snižuje, ale zase se začínají zapojovat mladí fotografové jako František Vopršal, Miroslav Suchánek a Jiří Tejchman, kteří dříve chodili do fotokroužku mladých pod vedením Zdeňka Kudrnáče. Bohužel z finančních důvodů není možné už pořádat krajskou výstavu fotografií, a tak činnost spočívá v účasti v mapovém okruhu a prezentováním snímků ve skříňce na náměstí.V této době dva členové využívají možnost studovat dvouletou konzervatoř výtvarné fotografie v Hradci Králové u profesora Jána Šmoka..

V roce 1983 se do vedení fotoklubu opět vrací Jiří Čejka. Dále se fotografové pravidelně zúčastňují různých fotokurzů a přednášek v Jičíně i v Hradci Králové. Rovněž i krajských dvoudenních fotografických kurzů v Jánských Lázních. Po roce 1989 přišly velké změny v kulturním dění. Většina klubů na okrese zaniká, jen náš dále pracuje i když už v omezených finančních podmínkách. Je dán větší prostor k výstavám fotografií, což naši členové využívají. Jiří Čejka spolu s Janem Maglenem vystavují v MKS NováPaka a v prostorách Vodních staveb v Praze své snímky z Francie. Dále MUDr.Vratislav Čermák a Jan Maglen v MKS prezentují fotografie z východních zemí. Jiří Čejka vystavuje v Lázních Bělohradě fotografie z Paříže a z cest folk. souboru „Hořeňáček" po Francii. Miroslav Suchánek vystavuje též v L. Bělohradě a další členové se účastní krajských výstav „Premiéra“ v Hradci Králové. Fotoklub též pořádá dva ročníky celostátní soutěže „Pivo a pivovarnictví ve fotografii“ se závěrečnou výstavou v MKS. Bohužel již další ročníky není možné zvládnout jak finančně, tak i organizačně.

V roce 2003 bylo naším klubem uspořádáno závěrečné hodnocení Mapového okruhu „Český ráj“, které bylo ke spokojenosti ostatních fotoklubů dvoudenní. Po něm odchází z vedení fotoklubu Jiří Čejka a ujímá se ho Miroslav Suchánek.Dle zápisků fotoklubu sestavil Jiří Čejka /3.10.2012/

V roce 2003 jsme byli pořadateli Mapového okruhu Český ráj. V červnu se do Nové Paky sjeli zástupci 14 fotoklubů z celé republiky (asi 40). Přes velké finanční problémy (nepodařilo se získat příspěvek od města, i když jsme slavili 70 let od vzniku) se díky nasazení všech členů a podpory sponzorů podařilo připravit důstojný program, dokonce dvoudenní. Bohužel všechny těžkosti a problémy vyvrcholily odchodem dlouholetého člena a vedoucího fotoklubu pana Jiřího Čejky z fotoklubu. Zbývající členové: Miloš Ježek, Jiří Tejchman, Milan Pešek, Jan Maglen a Miroslav Suchánek se domluvili, že se pokusí rozšířit partu fotografů o další členy a dát dohromady novou kolekci fotografií do dalšího ročníku Mapového okruhu a udržet činnost fotoklubu v Nové Pace. Jako předsedu si zvolili Miroslava Suchánka - tedy mne. Ročník 2003/2004 Mapového okruhu Český ráj jsme obeslali a přibyli noví členové Radek Kašpar, Vladimír Herbrych a ing. Šárka Sedláčková. Střechu nad hlavou nám i nadále poskytlo MKS Nová Paka díky pochopení paní ředitelky Magdaleny Kuldové a ostatních. Museli jsme jen naplnit naše předsevzetí, zformovat další program a co nejvíce tvořit. Miroslav Suchánek, Jan Maglen a Jiří Tejchman se stále aktivně účastnili akcí Volného sdružení východočeských fotografů v Hradci Králové.

2004
Noví členové se zasvětili do chodu fotoklubu a fungování Mapového okruhu. Začátkem léta proběhlo závěrečné hodnocení MO Český Ráj v Brumově. Díky vstřícnosti našich kolegů a našemu zájmu utužit kolektiv nejeli pouze dva zástupci, ale 7 členů fotoklubu. Tuto partu nám mnozí záviděli. Z patnácti fotoklubů jsme obsadili 10. místo. Nejlepší umístění z našich měl Jan Maglen s fotografií „Po dešti“, celkem 26. místo. Fotoklub MKS Nová Paka zahájil svou činnost po prázdninách výstavou v galerii Aurum. Myslím, že všichni příznivci fotografie, kteří se přišli podívat na vernisáž výstavy novopackého fotoklubu, prožili krásné sobotní dopoledne. Každý člen dostal díky galeristovi a členovi fotoklubu v jedné osobě MUDr. Vráťovi Čermákovi možnost prezentovat svá díla na veřejnosti. O hudební úvod se postarala Lenka Nosková se svým učitelem panem Alešem Beránkem hrou na zobcovou flétnu. Po krásném poetické úvodním slově, kterého se ujal ředitel Novopackého muzea pan Miloslav Bařina, zahrál na akordeon žák ZUŠ Ondřej Suchánek a tím byla výstava otevřena. Na podzim jsme sestavili kolekci fotografií pro další ročník MO Český Ráj. Přišli další členové: Lukáš Hejtman, Jakub Koudelka, Pavel Hörst, Ondřej Myšík a Jaromír Tůma. Jako novinku se podařilo zavést skupinové fotovýpravy.

2005
Na hodnocení MO Český ráj v Olomouci získáváme celkové 5. místo. Nejlepší od nás v jednotlivcích byla Ing. Šárka Sedláčková s fotografií „ Všechny jsou moje“ - obsadila 4. místo. Zakončení sezóny (jakoby školního roku) proběhlo netradičně v restauraci Novopacké sklepy. V září a počátkem října jsme vybrali fotky do 45. ročníku MO Český ráj. Sešlo se přes 80 krásných fotografií, ze kterých nebylo lehké vybrat dvacet nejlepších. Od každého z autorů byla minimálně jedna fotografie, která ho bude zastupovat v MO. Díky ochotě Lukáše Hejtmana se podařilo uvést v život webové stránky našeho fotoklubu.: http/ fotoklubnp.futuranp.eu Vrací se nám bývalý kolega MUDr. Marian Jirásko, který se opět přistěhoval do Nové Paky.

2006
Začíná k nám dojíždět další kolega Bohuslav Prachař. V zimních měsících nacházíme čas na výroční schůzi s programem i občerstvením. 24. - 25. června 2006 proběhlo v Hejnicích vyhlášení výsledků MO Český ráj - 45. ročník 2005/2006. Fotoklub obhájil své 5. místo – v jednotlivcích byli nejúspěšnější Bohuslav Prachař 8. místo, Miroslav Suchánek 16. místo a Lukáš Hejtman 22. místo. Na závěrečnou konferenci vyrazilo sedm našich členů. Cesta stála za to a program byl nádherný: prohlídka centra duchovní obnovy v Hejnicích, presentace Foma a.s., promítání od Ctibora Košťála, večerní posezení u grilu, nedělní focení v terénu a na závěr návštěva galerie pana Bartoše. Z netradičního loučení se sezónou v Novopackých Sklepech se pomalu začíná rodit nová tradice. Noví členové: Jaroslav Hanuš, Miloš Pospíšil a Mgr. Aleš Tomčík. Bohužel jsme přišli o možnost vystavovat ve vývěsce na náměstí. Majitel byl neoblomný a trval na sundání vývěsky z jeho domu. MKS nám odmítlo pomoci. Zrodil se nápad vyrazit společně fotografovat na několik dní. Vyhrála to Šumava a čas si našli Zdeněk Čejka, Vladimír Herbrych, Jiří Tejchman a Miroslav Suchánek. Nádherné podzimní počasí přálo mnoha snímkům i dobré náladě. Kolekci pro další MO ČR jsme vybrali vcelku lehce.

2007
Výroční schůze Novopackého fotoklubu 16. 2. 2007. Akce proběhla tradičně v malém sále MKS. Sešel se k mému potěšení téměř kompletní fotoklub - 21 členů a jeden host. Program byl bohatý a zaměřen jak jinak než na fotografie. Díky panu Jandovi jsme měli možnost využít dataprojektor a shlédnout záběry z Nepálu od téhož autora, dále fotografie z Šumavy – M. Suchánek, Islandu a Lofot – L. Hejtman a ostrova Fuerteventura - Ing. Šárka Sedláčková. Dále byly k vidění fotografie téměř od všech zúčastněných. Panu Jandovi se u nás zalíbilo a máme dalšího člena. Město Desná a penzion Na Souši se 9. a 10. 6. 2007 staly hostiteli závěrečné konference MO Český ráj. Za nás se zúčastnili: Miroslav Suchánek, Jan Maglen, Jiří Tejchman, František Vopršal, Milan Pešek a Pavel Charouz. Program byl bohatý: prohlídka přehrady Souš i s průchodem hrází byla nevšedním zážitkem. Samozřejmě nejočekávanější bylo vyhodnocení soutěže a předání cen. Večer následovala beseda s fotografem z MF Dnes panem Romanem Čejkou a panem Endlerem – fotografem a spisovatelem. V neděli následovalo focení v okolí dle vlastního uvážení. Nás zaujaly nedaleké vodopády Černé Desné. Novopacký fotoklub vytvořil opět kvalitní soubor fotografií, o čemž svědčí obhájené 5. – 6. místo. Nejlépe si od nás vedli B. Prachař – 4. místo, L. Hejtman – 12. místo a J. Maglen – 40. místo z celkových 280 soutěžních fotografií. M. Suchánkovi se podařilo domluvit bezplatný pronájem výlohy na náměstí pro vývěsku fotoklubu. Takže po malé brigádě opět vystavujeme a informujeme veřejnost Nové Paky. Společná focení v terénu a rozloučení se sezónou v Novopackých Sklepech je již normální a tak se o nich nebudu dále zmiňovat. 3. 9. 2007 proběhla vernisáž členské výstavy fotografií k výročí 650 let Nové Paky s historickými fotografiemi od Zdeňka Čejky. Na týdenní focení krás Slovenska pod Tatrami, vyrazila parta Suchánek, Herbrych a Tejchman. Ubytování ve Věterné Porubě nemělo svým umístěním chybu. Tato akce byla nazvána Svatováclavský plenér a účastníci se domluvili, že se pokusí udělat z toho tradici. Opět jsme vybrali kolekci do Mapového okruhu Český ráj. Přibrali jsme nového kolegu Honzu Hrubého a vrátil se bývalý člen pan Zdeněk Kudrnáč.

2008
Tento rok jsme oslavovali 75 let od založení fotoklubu a tak jsme vyhlásili fotosoutěž „Mladýma očima“. V průběhu několika měsíců jsme hodnotili došlé fotografie. Na konci roku proběhla členská výstava fotografií v galerii Aurum, kterou uvedl galerista a člen fotoklubu MUDr. Vratislav Čermák. Předseda Miroslav Suchánek promluvil o historii a zároveň provedl vyhodnocení fotosoutěže a ceny od f. Foma a.s. předala její zástupkyně. Velmi se divila vysokému počtu návštěvníků vernisáže a konstatovala, že i krajské město by nám nemohlo konkurovat. Proběhla také výroční schůze, posezení na konec prázdnin a nemohl chybět ani Svatováclavský plenér, tentokrát v oblasti Slavkovského lesa. Vyhodnocení 45. ročníku MO ČR proběhlo v Sedmihorkách a obsadili jsme 4. místo ze 14 fotoklubů. Nejlépe si vedl Jan Maglen a Ing. Šárka Sedláčková. Za nové členy jsme přijali Tomáše Stránského a Radka Valteru.

2009
Na výroční schůzi proběhlo promítání paní Peškové z jejího výstupu na Kilimanžáro a příspěvky jednotlivých členů. Účast byla opět hojná a končili jsme až v raních hodinách. Vyhodnocení MO ČR proběhlo v Praze Ruzyni. Výstava a program- prohlídka leteckých simulátorů apod. stála opravdu za to. Navíc jsme se umístili na 6. místě a Ing. Šárka Sedláčková byla v jednotlivcích na 7. místě. Svatováclavský plenér přitáhl další fotografy: Ladislava Smolku jako hosta a Jana Maglena s manželkou. Dále se účastnili M. Suchánek a V. Herbrych. Tentokrát jsme navštívili České Středohoří. Svatý Václav nám opět nadělil krásné počasí. V sobotu 21. 11. 2009 byla v malém sále městského kulturního střediska slavnostní vernisáží zahájena další výstava fotoklubu MKS Nová Paka. Výstavu zahájila ředitelka MKS paní Martincová a po pěkném hudebním vystoupení žáku ZUŠ z Nové Paky promluvil předseda klubu Miroslav Suchánek. V úvodu výstavy byly umístěny fotografie Zdeňka Kudrnáče, které připomínali listopadové události r. 1989 v našem městě. Největší prostor dostaly již tradičně fotografie členů fotoklubu, kteří zde po roce prezentují ukázky ze své tvorby. Předvánoční čas připomínala i malá výstavka novoročenek /PF/, ze sbírky M. Suchánka a také článek o jejich vzniku. V průběhu vernisáže byla promítána smyčka fotografií ze společných focení, plenérů a dalších akcí. Vernisáže se zúčastnilo asi 35 návštěvníků, což autory velice potěšilo. Milé bylo i občerstvení a výborné šampaňské. Poslední odcházeli až po povídání si o fotografii i kultuře v našem městě. Jak napsal jeden návštěvník – naše fotografie jsou stále lepší a já věřím, že tomu tak bude i napřesrok. Další noví členové: Kracík Jiří – staronový, Šulc Petr z Jičína.

2010
Výroční schůze proběhla opět s promítáním a hodnocením fotografií. Také jsme udělali nové společné foto na naše stránky. Vyhodnocení MO ČR proběhlo v Jaroměři, zúčastnilo se 8 členů a obsadili jsme krásné 4. místo. V jednotlivcích si nejlépe vedl Suchánek Miroslav celkově 9. místo. Po programu jsme navštívili ještě výstavu Vladimíra Olivi. Jedna posádka vozu Maglen, Herbrych, Tejchman a Suchánek ještě udělali zastávku na fotografování soch nedaleko Žírče. Miroslav Suchánek a Jiří Tejchman hodnotí společně s panem Stejskalem z Vrchlabí fotosoutěž „Kouzla slunce na Peckovsku“. Svatováclavský plenér proběhl za deštivého počasí v Orlických horách. V. Herbrych a Ing. Šárka Sedláčková se přihlašují do VSVF v Hradci Králové. Po dohodě s ředitelkou ZUŠ jsou propůjčeny škole panely na výstavy s tím, že dvakrát ročně může fotoklub panely využít pro svoje výstavy. Vernisáží uvedl tuto výstavní síň v život 17. 12. Miroslav Suchánek fotografiemi z kulturních akcí. V divadle města Jičína vystavovali: Ing. Sedláčková, Herbrych, Tejchman, Müller, Valtera, Maglen, Hejtman a Suchánek. Novým členem se stává Jakub Müller a Josef Festa. Členství ukončuje Tomáš Stránský.

2011
V dubnu vystavoval v Jičíně M. Suchánek kolekci fotografií nazvanou „Můzy“. Vyhodnocení MO ČR proběhlo v Jablonci. Umístili jsme se na 10. místě. Nejlépe v jednotlivcích dopadl Suchánek a Maglen. Svatováclavský plenér proběhl v Česko- saském švýcarsku - zúčastnili se Maglen, Suchánek, Herbrych, Tejchman, Valtera a Müller. Přijali jsme další členy : Šmera Vítěslav - Vrchlabí, Vágenknecht Jiří - staronový. 11. 12. proběhla v MKS vernisáž členské klubové Vánoční výstavy fotografií. Vystavovali: Vopršal František, Festa Josef, Tejchman Jiří, Vágenknecht Jiří, Kracík Jiří, Kudrnáč Zdeněk, Valtera Radek, Ing. Sedláčková Šárka, Müller Jakub, Hejtman Lukáš, Suchánek Miroslav, MUDr. Jirásko Marian, Maglen Jan, Pešek Milan a Herbrych Vladimír.

2012
V sobotu 4. 2. 2012 jsme se zúčastnili 17. valné hromady Volného Sdružení Východočeských Fotografů /VSVF/ v Hradci Králové. Velice nás zaujala beseda s Mgr. Jiřím Siosrzonkem Ph.D., kterou končil program valné hromady. Když už se naše parta z plenéru tak pěkně sešla, rychle jsme se domluvili na krátké zastávce na focení, aby jsme vymrzli my i technika. Ledové sochy na Dobrovodském rybníku byly krásnou tečkou pěkné soboty s kamarády. V dubnu jsme zahájili členskou výstavou fotografií, doplněnou pracemi žáků výtvarného oboru ZUŠ, na zámku Sloupno u Nového Bydžova. Reprezentativní prostory, další probíhající akce a doba trvání do poloviny října umožnily shlednout naše práce více jak dvou tisícům návštěvníků. Do Krkonoš se vypravili fotit J. Festa, J. Kracík a F. Vopršal. V ZUŠ se svými fotografiemi prezentovali účastníci Sv. plenéru v Českosasském švýcarsku. Vyhodnocení MO ČR proběhlo v Semilech a zakončeno bylo obědem na Kozákově. Obsadili jsme 4. místo a v jednotlivcích si nejlépe vedl M. Suchánek na 11. místě. Na tomto vyhodnocení jsme přebrali štafetu a stáváme se po 10 letech opět pořadateli této soutěže.

2013
Zpráva o činnosti:
V roce 2013 jsme oslavili 80. Výročí od založení fotoklubu – těmito akcemi:
vydání cd o fotoklubu
vyhlášení fotosoutěže „novopacký rok s foťákem“
výstava v MKS z archivu fotoklubu
pořadatelství MO ČR
výroční schůze fotoklubu,
závěrečné vyhodnocení a setkání členů MO ČR v Nové Pace
posezení před prázdninami v Novopackých Sklepech
týdenní Svatováclavský plenér na Slovensku
výběr fotek do 53 r. MO ČR
členská výstava v MKS s vyhodnocením fotosoutěže a představením autorů pomocí
dataprojekce, byl vydán exkluzivní katalog.Dle svých poznámek sestavil Miroslav Suchánek.